پروژه دانشگاه آزاد خلیج فارس - بوشهر

از پروژه های انجام شده توسط شرکت تابلو صنعت ثامن میتوان پروژه بزرگ دانشگاه آزاد خلیج فارس را نام برد.

  • در این پروژه مجموعه ما تمامی تابلو های توزیع برق اصلی ، توزیع برق اضطراری و ups را بر عهده داشت.
  • این تابلو ها شامل پندین تابلوی اصلی ، تابلو ی طبقات دانشگاه ، و همچنین تابلو های موتورخانه و بانک خازنی را شامل میشد.
  • برق اصلی این پروژه 2000 آمپر بود که با استفاده از شینه کشی و کلید اتوماتیک موتور دار اجرا شد.
  • تمامی اجناس مصرفی در این پروژه اشنایدر بود.
  • لازم به ذکر است این پروژه در سال های 1395 – 1396 اجرا و تحویل کارفرما داده شد.